TextBody

Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat 27/04/2022

 

Ngày 29/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đã diễn ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến báo cáo hoạt động tài chính 2021 và trình ĐHCĐ kế hoạch, chiến lược hoạt động trong năm 2022.

 

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid - 19. Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp phải nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV đã nỗ lực, đoàn kết và đạt được những kết quả nhất định. Dưới đây là một số thành công Công ty Cổ Phần nhựa Picomat đã đạt được trong năm 2021:

 • Tổng doanh thu đạt 113.9 tỷ đồng, (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020 (vượt 15.68% so với kế hoạch).
 • Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật quy định.
 • Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2020 vào tháng 1 năm 2021
 • Hợp đồng giữa Công ty con - Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng (hợp đồng với bên liên quan, có giá trị lớn trong năm) đã được ký kết và triển khai theo Nghị quyết Đại hội.
 • Củng cố và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng trong nước. Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp cận, hợp tác với các khách hàng quốc tế, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
 • Công ty thường xuyên chủ động tìm hiểu, cập nhật về khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng thời, công ty luôn chú trọng vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp, cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán và sử dụng vốn, kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích của công ty. Duy trì nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo luôn ổn định, vững chắc.
 • Để tăng cường năng lực quản trị, Công ty sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty, xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy trình về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty.
 • Lựa chọn và áp dụng các phương pháp quản trị phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống.

Năm 2022, mục tiêu chung của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đề ra như sau:

 • Giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, mở rộng thị phần các sản phẩm hiện có.
 • Nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng được các lợi thế hiện có của công ty.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
 • Chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.
 • Quản trị Công ty minh bạch và theo các thông lệ quản trị tốt nhất
 • Quản trị Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Dựa trên nền tảng khách hàng, kinh nghiệm quản trị hoạt động, Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat xây dựng kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2022 với tổng doanh thu bán hàng kỳ vọng đạt 145.635.000.000 VNĐ, doanh thu thuần đạt 145.635.000.000, lợi nhuận trước thuế đạt 16.720.000.000, chi phí thuế TNDN hiện hành đạt 3.344.000.000. Lợi nhuận sau thuế với mục tiêu đạt 13.376.000.000.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat 2022 đã thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 202

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- Kết quả kinh doanh năm 2021

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

- Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thông qua ký kết và thực hiện các hợp động, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Chi trả cổ tức năm 2021

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat 2022:

Các cổ đông đến từ rất sớm trước khi ĐHCĐ thường niên được bắt đầu

Qúy vị đại biểu, quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã được trình bày trong đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
TextFooter
Thông báo
Đóng