TextBody

Thông báo kết quả chào bán cổ phần

Thông báo kết quả chào bán cổ phần 23/02/2022

Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat thông báo kết quả đấu giá cổ phần ra công chúng như sau:

Ngày đấu giá: 22/02/2022

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.686.800 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 120 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 119 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.079.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 120 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.079.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 324.500 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 10.934 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 115 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 115 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.686.800 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 29.378.600.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 01/03/2022

 

 
TextFooter
Thông báo
Đóng